Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για εμάς η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από εμάς, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, προβαίνουμε σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας: στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@ploes-events.gr

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε [όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση εργασίας, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειριζόμαστε, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, κ.τ.λ.] τα επεξεργαζόμαστε μόνο, όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

(β) η ενημέρωση και παροχή πληροφόρησης για τις δραστηριότητες μας μέσω της αποστολής Δελτίων Τύπου, Ετήσιων Εκθέσεων και Ενημερωτικών Δελτίων.

(γ) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.

(δ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα από τη φορολογική νομοθεσία κτλ.

(ε) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δραστηριότητες μας ενίοτε εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις τόσο από εμάς, ή και από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

(ζ) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο είναι ανίκανο σωματικά ή νομικά να συγκαταθέσει, είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

• Για την αποτελεσματική οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών, τις οποίες επιθυμείτε να λάβετε. Όταν συνεργάζεστε μαζί μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω.

• Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στις λίστες επικοινωνίας μας μέσω της συμπλήρωσης αντίστοιχης φόρμας που παρέχεται στον ιστότοπό μας, ώστε να είμαστε σε θέση να σας αποστέλλουμε Δελτία Τύπου, Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία που αφορούν την δραστηριότητα μας. Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στις φόρμες του ιστότοπού μας για να ακούσετε την παρουσίαση αποτελεσμάτων τριμήνου.

• Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την διαχείριση οποιωνδήποτε αιτημάτων που υποβάλλετε ή για την εν γένει διαχείριση των παραπόνων σας, καθώς και για την υποβολή των βιογραφικών σας.

• Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας. Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, θα σας αποστέλλουμε Δελτία Τύπου, Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία που αφορούν την δραστηριότητά της.

• Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων. Οι επιχειρηματικοί μας σκοποί, για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εσάς. Προτεραιότητα μας καθίσταται η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας σας στις ψηφιακές μας πλατφόρμες, ώστε να λαμβάνετε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που αναζητάτε.

• Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Όταν για παράδειγμα η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει την πληρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων.

• Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών. Όταν χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Σας ενημερώνουμε ότι ενδεχομένως κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

• Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου. Όταν, για παράδειγμα, η γνωστοποίηση στοιχείων είναι απαραίτητη για τη δικαστική ικανοποίηση νομίμων απαιτήσεων της Eταιρίας μας, οπότε τα κρίσιμα στοιχεία κοινοποιούνται στις καθ’ ύλην αρμόδιες δικαστικές αρχές. Επίσης, η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να τύχει κοινοποιήσεως στις κρατικές αρχές, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των φορολογικών και εταιρικών υποχρεώσεων του Ομίλου.

• Συνεργάτες (διαφημιστικές, δικηγορικές κτλ). Διατηρούμε συνεργάτες στους οποίους αναθέτουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας. Στις περιπτώσεις αυτές, παραμένουμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζουμε τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφουμε δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτουμε εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω ενδέχεται να διαβιβάζουμε και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού και ενημέρωσης των δραστηριοτήτων μας με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεση επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης δραστηριοτήτων μας (διαφημιστικές ενέργειες), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κ.τ.λ.), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας: στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@ploes-events.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

lobo b
Διεύθυνση: Π. Ιωάννου Αυγέρη - Τηλ: +30 6983 37 33 24 - Email: info@ploes-events.gr
Γ.Ε.ΜΗ. : 137865007000